Aconto – alt du skal vide

Udgivet den 26. april 2023
Aconto – alt du skal vide

Aconto betydning

Du har sandsynligvis stødt på ordet aconto før, eksempelvis ifm. at du har gennemgået en lejekontrakt, men er du i tvivl om, hvad det dækker over, og hvad du skal være særligt opmærksom på?

For hvad betyder aconto? Hvilke udgifter betaler jeg aconto som lejer? Hvordan fastsættes aconto forbrug? Disse og mange andre spørgsmål vil du få besvaret i dette blogindlæg, hvor vi stiller skarpt på en meget almindelig afregningsform ifm. boligudlejning..

Med aconto betaler du udgifter på forhånd

Som lejer af en bolig vil du helt naturligt komme til at stifte bekendtskab med en lang række hidtil ukendte ord, udtryk og betegnelser. Et af de ord er aconto eller a conto, der også går under forkortelsen A/C.

Aconto er en udbredt afregningsform, hvor du betaler en eller flere udgifter på forhånd. Du betaler et fastsat beløb hver måned, og når året er omme, og regnskabet for lejers forbrug er gjort op, vil du få svar på, om du skal betale mere eller have penge tilbage.

Aconto indgår typisk som en del af lejekontrakter, når der hersker usikkerhed omkring, hvor stort dit forbrug bliver, og dermed hvor meget du skal betale for f.eks. el, vand eller varme.

Sådan fastsættes aconto

Det, du betaler aconto for en given ydelse, fastsættes som et skøn af dit forbrug, og det faktiske forbrug kan dog vise sig at være højere eller lavere. Står der f.eks. “aconto varmeforbrug 500 kr.” i din lejekontrakt, så estimeres det, at du vil have varmeudgifter for 500 kr. om måneden.

I de fleste tilfælde, medmindre der lejes en nybygget bolig, vil acontobeløbet blive fastsat ud fra det tidligere års forbrug. Så hvis du i gennemsnit har haft varmeudgifter for 500 kr. om måneden hen over det seneste år, vil dette beløb typisk blive opkrævet aconto, medmindre der er grund til at tro, at dine udgifter vil stige eller falde.

Som udlejer er det ikke tilladt at kræve en væsentlig højere acontobetaling end det reelle forbrug i lejeboligen.

Disse udgifter betales typisk aconto

I tilfælde af, at du skal betale en eller flere udgifter aconto, vil det fremgå af din lejekontrakt.  Der betales typisk aconto for følgende:

 • Vand 
 • Varme
 • El (dog mindre typisk) 

Varme, vand og el er tre udgifter, der betales udover din husleje. Du kan betragte disse som tillægsydelser, hvor udgiften afhænger af dit forbrug. Det er forskelligt, om acontoudgifterne afregnes med udlejer eller direkte til forsyningsselskaberne. Dette vil fremgå af din lejekontrakt.

Aconto varme

Udlejer har mulighed for at opkræve acontobetaling for varme, og det vælger de fleste at gøre. Baseret på tidligere års forbrug af varme i boligen, hvad end du eller en anden boede i boligen på daværende tidspunkt, vil der blive fastsat et acontobeløb for varme.

 • I de fleste lejeboliger er der opsat særskilte/individuelle forbrugsmålere, der gør det muligt at dokumentere varmeforbruget i det enkelte lejemål. Vær dog opmærksom på, at det også er tilladt at fordele varmeudgifterne efter lejemålets rumfang eller kvadratmeter. For gennemsigtighedens skyld vælger de fleste udlejere dog at opsætte særskilte forbrugsmålere.

Aconto vand

Udlejer kan kun kræve acontobetaling for vand, såfremt der er opsat en særskilt forbrugsmåler i lejemålet. Hvis der ikke er en forbrugsmåler tilknyttet det givne lejemål, er der kun mulighed for at kræve betaling for vand over huslejen.

Det er også et krav, at der er opsat en særskilt forbrugsmåler ved udlejning af værelser, hvis det skal være tilladt at kræve acontobetaling for vand. Dette er sjældent muligt, og derfor anvendes der typisk ikke acontoafregning for vand ved udlejning af værelser.

Aconto el

Der kan kun opkræves acontobetaling for el, såfremt der er opsat en særskilt forbrugsmåler i lejemålet.

Det er meget udbredt, at udlejer vælger at lade lejer afregne el direkte med elselskabet. Afregner du el direkte med et forsyningsselskab, er det forsyningsselskabet, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til dine opkrævninger. 

Disse krav skal udlejer leve op til for at kunne kræve acontobetaling

Som udlejer kan man vælge at lade lejer betale for forbrug aconto, hvis visse betingelser er opfyldt. Det er bl.a. muligt at kræve acontobetaling for el, vand og varme.

Disse krav skal udlejer leve op til:

 • Der skal være opsat særskilte forbrugsmålere i lejemålet (ved vand og el) for at kunne dokumentere den enkelte lejers forbrug.
 • Der er mulighed for at justere et acontobeløb med 6 ugers varsel.
 • Der skal udarbejdes et regnskab én gang om året, hvor acontoindbetalinger og det reelle forbrug gøres op.
 • Lejer skal have modtaget forbrugsregnskabet senest fire måneder efter et afsluttet regnskabsår.

Regulering af acontobeløb

Som hovedregel fastsættes et acontobeløb med udgangspunkt i sidste års forbrug. Der kan dog være forskellige årsager til, at det ikke forventes, at forbruget vil blive det samme i år. Lejemålets forbrug kan f.eks. ændre sig, hvis antallet af lejere i lejemålet stiger eller falder i forbindelse med en familieforøgelse eller skilsmisse.

Udlejer kan justere beløbet med seks ugers varsel, hvis det hidtil opkrævede acontobeløb er enten for højt eller lavt.

Frist for udarbejdelse af forbrugsregnskab ved acontoafregning

Udlejer har pligt til at overholde de krav, der gælder vedr. forbrugsregnskaber, hvis lejeren betaler forbrug aconto. Der er bl.a. regler for, hvornår lejeren senest skal have modtaget forbrugsregnskabet.

Lejeren har ret til at modtage forbrugsregnskabet for det forrige regnskabsår, senest fire måneder efter at regnskabsåret er ovre. Udlejer mister retten til at kræve en evt. efterbetaling, hvis tidsfristen ikke overholdes. Såfremt overskridelsen af fristen skyldes, at udlejer ikke har modtaget en opgørelse fra forsyningsanlægget, vil fristen blive forlænget.

Tilbagebetaling og efterregning ved acontoopkrævning

En gang årligt skal der udarbejdes et forbrugsregnskab, hvor henholdsvis lejers acontoindbetalinger og lejers faktiske forbrugsudgifter sammenholdes. Dette regnskab vil vise, om lejer har betalt mere eller mindre, end der er forbrugt.

Dette sker der, hvis lejer har betalt for meget eller for lidt aconto:

 • Der er betalt for meget aconto = det overskydende beløb udbetales eller modregnes i næste betaling
 • Der er betalt for lidt aconto = differencen opkræves i en efterbetaling

Hvis der er en stor difference mellem det estimerede forbrug og det faktiske forbrug, vil acontobeløbet typisk blive reguleret. I langt de fleste tilfælde er der dog en rimelig overensstemmelse mellem det indbetalte acontobeløb og det faktiske forbrug, sådan at lejeren ikke enten skal have mange penge tilbage eller efterbetale et stort beløb.

Alternativer til at betale forbrug aconto til udlejer

En række forbrugsudgifter, herunder udgifter til el, vand og varme, betales aconto til udlejer, men der er ingen krav om, at disse forbrugsudgifter skal betales aconto. Nedenfor præsenteres du for nogle andre muligheder.

 • Afregning direkte til forsyningsselskabet: I din lejekontrakt kan det fremgå, at du skal betale dine forbrugsudgifter direkte til et eller flere forsyningsselskaber. I dette tilfælde vil der indgås en aftale mellem lejer og forsyningsselskabet uden om udlejer. Forsyningsselskaberne vil typisk kræve, at der opsættes særskilte forbrugsmålere i lejemålet. Hvis et forsyningsselskab kræver acontobetaling for vand direkte til lejer, er det vigtigt at nævne, at hvis vandregningen ikke bliver betalt, kan udlejer komme til at hænge på udgiften, idet betalingen følger ejendommen.
 • Inkluderet i huslejen: En anden mulighed er, at førnævnte forbrugsposter er inkluderet i huslejen. Udlejer vil i dette tilfælde ikke have mulighed for at kræve efterbetaling, såfremt forbruget er større end beregnet, ligesom lejer ikke får penge tilbage, hvis forbruget er mindre, end hvad udlejer har estimeret.

Spørgsmål og svar

Hvad er aconto?

Aconto er en afregningsform, der bl.a. bruges inden for boligudlejning. Lejer betaler forud for en eller flere ydelser, eksempelvis vand, varme og el, og senere opgøres det faktiske forbrug. For at kunne opkræve acontobetaling som udlejer skal visse krav være opfyldt, herunder krav om, at der skal være opsat særskilte forbrugsmålere.

Hvad betyder aconto?

Aconto betyder, at du betaler for en eller flere ydelser på forskud med et fast månedligt, kvartalsvist eller årligt beløb. Aconto betyder altså forudbetaling og bruges typisk ifm. lejers forudbetaling af visse forbrugsposter såsom el og vand. En gang om året skal der udarbejdes et forbrugsregnskab, der viser, om forbruget har været større eller mindre, end det acontoindbetalingerne har taget udgangspunkt i.

Hvad er månedlig aconto?

Månedlig aconto betyder, at du betaler forud for en given ydelse for en måned ad gangen. Det er f.eks. meget almindeligt med månedlig acontobetaling ved afregning af el, vand og varme. Andre udgifter betales aconto på kvartalsvis eller halvårlig basis.

Hvad dækker aconto over?

Aconto dækker over, at en variabel forbrugsomkostning betales forud og løbende med et fast beløb. Efter periodens udløb gøres det op, om du har forbrugt mere, end du har indbetalt aconto. Det kan f.eks. vise sig, at du har brugt mere eller mindre vand, varme eller el end forventet.